ยินดีต้อนรับจากครูแตง

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา เราเป็นโรงเรียนระบบสองภาษา Bilingual Education Program ที่ได้ปรับพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษระบบนานาชาติเข้ากับหลักสูตรไทยจากกระทรวงศึกษาธิการได้อย่างลงตัว โรงเรียนของเราเปี่ยมไปด้วยศักยภาพ ทั้งด้านหลักสูตรที่เน้นความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ ความเป็นเลิศทางวิชาการที่เป็นหัวใจสำคัญ ด้านกีฬา ด้านดนตรี ด้านศิลปะ และกิจกรรมเสริมต่างๆ ที่มอบทักษะการใช้ชีวิตมากกว่าวิชาในห้องเรียนซึ่งล้วนเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กแต่ละคน รวมไปถึงด้านสาธารณูปโภคการศึกษาของโรงเรียนที่ได้มาตรฐานระดับสากล ด้านคณะครูที่มีความสามารถโดดเด่น เราจึงมั่นใจอย่างยิ่งว่าคุณภาพด้านการเรียนการสอนและการมุ่งเน้นพัฒนาเสริมสร้างลักษณะนิสัยของเด็ก เราจะสามารถนำบุตรหลานของท่านให้ส่องสว่างและไปได้ไกลมากกว่าในอนาคต

เมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นป.6 แล้ว เด็กอิมพีเรียลจะมีความพร้อมทั้งด้านวิชาการ ด้านภาษาอังกฤษ สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมทั้งในโรงเรียนสามัญของรัฐและเอกชน โรงเรียนหลักสูตรสองภาษา โรงเรียนนานาชาติ หรือเทียบเท่าไปศึกษาต่อในต่างประเทศ เด็กอิมพีเรียลจะมีทักษะและความสนใจที่หลากหลายซึ่งจะทำให้เขามีบาลานซ์การใช้ชีวิตได้ทั้งการเรียนและเล่น เด็กอิมพีเรียลจะเห็นคุณค่าในตนเอง มีมารยาทดีงาม เห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีความคิดสร้างสรรค์ที่จะสร้างสิ่งดีให้เกิดขึ้นในอนาคตต่อสังคม เราทำทุกสิ่งทุกอย่างบนความยึดมั่นในค่านิยมของโรงเรียน Imperial Core Value ที่ให้ความสำคัญของการ “ค้นหาคุณค่าในตนเอง ความสุข และมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่

การมุ่งเน้นพัฒนาอุปนิสัยของเด็กนี้เองที่ทำให้โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษาเป็นที่นิยมอย่างมากในกลุ่มคุณพ่อคุณแม่และครอบครัว เพราะโรงเรียนรู้ว่าสิ่งที่เราต้องการให้กับเด็กมากที่สุด คือ ความสุขและมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่ เรากำลังสร้างชุมชนแห่งคนดีที่เป็นพันธกิจการสร้างมากกว่าเพียงแค่เป็นสถานศึกษา

เพราะสถานศึกษาเป็นเพียงห้องเรียนที่ผู้คนเข้าไปเรียนรู้จากหนังสือ แต่โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา เราเน้นที่หัวใจและความมีเมตตา เป็นที่ที่ทุกคนได้เรียนรู้จากกันและกัน และความเป็น “เด็กอิมพีเรียล” คือ สัญลักษณ์แห่งความสำเร็จที่อยู่มากกว่าในรั้วโรงเรียนและจะอยู่ติดตัวเขาตลอดไป

โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา เราไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานศึกษา แต่เราเป็นชุมชนที่ยึดหลักหัวใจที่ยิ่งใหญ่เป็นศูนย์กลาง เราทุกคนรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้สร้างโรงเรียนที่เด็กของเราจะเติบโตมาพร้อมกับค่านิยมเหล่านี้หากคุณพ่อคุณแม่ต้องการปั้นลูกๆบนค่านิยมเดียวกันกับเราดิฉันหวังว่าท่านจะเข้าร่วมชุมชนครอบครัวอิมพีเรียลด้วยกันค่ะ และต้อนรับทุกท่านเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา ทั้ง 2 จังหวัด เร็วๆ นี้ค่ะ

คุณชื่นชม เทพรักษ์ (ครูแตง)

ประธานกรรมการบริหาร

โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก

BS, MSc Civil Engineering (first class – honours)

Imperial College London, United Kingdom

หน้าถัดไป

วิสัยทัศน์ พันธกิจ