พาร์ทเนอร์กับเรา

โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษาจะเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ดีที่สุดในใจคุณ (#1 School of Choice in your Heart) เราต้องการที่จะปั้นพัฒนาเด็กของเราให้เป็นที่ยอมรับในสังคมไม่เพียงแต่ความสามารถด้านภาษาและวิชาการที่หลากหลายมากมาย แต่เหนือสิ่งอื่นใดนั้นเราเน้นความมีมารยาทที่ดีงาม ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และความอ่อนโยนของพวกเขา

โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา ตั้งอยู่ในพื้นที่ 2 จังหวัด คือ จังหวัดพิจิตร และจังหวัดพิษณุโลก เปิดสอนนักเรียนระดับปฐมวัย Pre-Kindergarten และประถมศึกษา Elementary ในหลักสูตรระบบสองภาษา Bilingual International Education Program ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 โรงเรียนอิมพีเรียลมีเอกลักษณ์ในการจัดการเรียนการสอน มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่สวยงาม สะอาด ปลอดภัย รมรื่น ไม่แออัด มีประสบการณ์ที่ยาวนาน และด้วยรางวัลการศึกษามากมาย ทำให้เรามีความพร้อมในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับบุตรหลานของท่าน