ทีมบริหารระดับสูง

Choenchom Tepharaksa

BS Civil and Environmental Engineering

Imperial College London, UK

ประธานกรรมการบริหาร

ครูแตงเรียนในโรงเรียนประจำที่มีชื่อเสียงระดับต้นๆ ของประเทศอังกฤษ Malvern College ตั้งแต่อายุ 9 ปี และหลังจากที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและโท เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขา Civil and Environmental Engineering จาก Imperial College of London ครูแตงได้เข้าทำงานที่บริษัท Shell International ในด้านเทรดน้ำมันและซัพพลายเชน เธอสำเร็จปริญญาโทด้านบริหารการศึกษา และก่อตั้งสถาบันพัฒนาเด็กเล็กเพื่อจัดประสบการณ์ให้เด็กเก่งแบบองค์รวม “The whole person development” ก่อนที่เปิดโรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษาที่จังหวัดพิจิตร ในปี พ.ศ. 2555 เธอสนใจและสนับสนุนด้านกีฬา เธอเป็นนักกีฬาตัวแทนของโรงเรียน เช่น แบดมินตัน เทนนิส ฮอกกี้ เน็ทบอล เธอได้รับรางวัลเป็นนักเรียนทุนด้านศิลปะและด้านวิชาการ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมด้วยเกรด A-Star ก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยชั้นนำ Imperial College London ประเทศอังกฤษ

ครูแตงก่อตั้งโรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา จังหวัดพิจิตรในปี 2555 และก่อตั้งโรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา จังหวัดพิษณุโลกในปี 2559 ต่อมาได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานในปี 2561 และรางวัลสุดยอด SME Award จากนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ปี 2561-ปัจจุบัน เธอมีส่วนร่วมอย่างมากในโครงการร่วมมือกับชุมชน มีบทบาทในด้านวิชาการ ด้านภาษาและระบบการดูแลนักเรียน Pastoral Care ที่ช่วยพัฒนาโรงเรียนและผู้เรียนได้อย่างยั่งยืนให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพที่สุดแห่งหนึ่งอย่างต่อเนื่อง

ครูแตงคือผู้นำการศึกษาสมัยใหม่ นำแนวทางความคิด วิสัยทัศน์ และค่านิยมของโรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษาที่ทุกคนนำไปปฏิบัติ เพื่อให้เป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดในใจคุณ (#1 School of Choice in your Heart)

อีเมล์ [email protected]

Pongsak Jit-Uatrakoon

BS Business Information Systems & Technology

Brigham Young University

ผู้จัดการใหญ่

ครูเอกศึกษาในโรงเรียนมัธยม High School ของประเทสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่อายุ 15 ปี และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยม สาขา Business Information Systems & Technology จาก Brigham Young University USA ครูเอกได้เข้าทำงานที่บริษัท Shell International ในด้านซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ หลังจากนั้นได้โยกย้ายไปเป็นผู้จัดการประจำในโรงงานผลิตน้ำมันหล่อลื่น Shell Deutschlandในประเทศเยอรมัน ดูแลด้าน Manufacturing Change Process ครูเอกสำเร็จปริญญาโทด้านบริหารการศึกษา และ MBA การตลาดจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ABAC ครูเอกร่วมทีมผู้บริหารระดับสูงของโรงเรียนซึ่งมาพร้อมกับประสบการณ์การทำงานในโครงการสำคัญๆ ทั้งในและต่างประเทศ เขามีบทบาทด้านกลยุทธ์การตลาด โซเชียลมีเดีย รวมถึงการดำเนินงานโครงการ หลักสูตรเสริมทักษะ Co-Curricular สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย เพื่อต่อยอดพัฒนาแบรนด์โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา Imperial Bilingual School ที่มีคุณภาพ มีชื่อเสียงระดับประเทศ

นอกจากนี้ ครูเอกเป็นผู้ก่อตั้งสถาบันแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ Go USA Education อำนวยงานครบวงจรของนักเรียนในการเข้าร่วมโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น ระยะยาวในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ รวมไปถึงโครงการ J1 Work and Travel และ Internship/Trainee ในประเทศสหรัฐอเมริกา

Attapon Tepharaksa

BS IT for Manufacturing, Warwick University

รองประธานกรรมการบริหาร

ครูต้นเรียนในโรงเรียนประจำที่มีชื่อเสียงระดับต้นๆ ของประเทศอังกฤษ Malvern College ตั้งแต่อายุ 11 ปี และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้าน Electronics and Communications Engineering จาก Warwick University, UK และปริญญาโทด้าน IT for Manufacturing จาก Warwick University, UK เช่นกัน ต่อมาสำเร็จการศึกษาใบประกาศด้านการศึกษา (PGCE) ครูต้นสอนวิชา D&T และวิชา Robotics IT และเป็นผู้นำคนสำคัญ มีบทบาทในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มีคุณสมบัติเป็นผู้ประเมินโรงเรียนอีกด้วย (An Inspector of School) เขาเป็นผู้ที่ชื่นชอบหลงใหลในด้านเทคโนโลยีและในบทบาทนี้ เขาได้ช่วยออกแบบและสร้าง Digital Infrastructure ที่ทำให้โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษาจัดการสอนในรูปแบบ Hybrid Interactive Learning ได้อย่างสำเร็จและราบรื่นในช่วงที่ผ่านมา

ครูต้นเป็นผู้นิเทศน์เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษาอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ.2562 โรงเรียนได้รับการรับรองจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา สมศ. (องค์การมหาชน) รอบสี่ ในระดับดีเยี่ยม รวมถึงได้รับรางวัลสถานศึกษาศึกษาปลอดภัยสุขภาพอนามัยดี ระดับประเทศ ติดต่อกันเป็นปีที่ 7