การใส่ใจนักเรียน

สอนให้ผู้เรียนของเรารู้จักคุณค่าและเชื่อมั่นในตนเอง ที่แสดงออกโดยการมีทักษะความเป็นผู้นำ มีความคิดสร้างสรรค์ รักการเรียนรู้ ด้วยระบบการดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนอย่างใกล้ชิด (Pastoral Care System) พร้อมรับมือกับความท้าทายของชีวิต

เราสนับสนุนการมีบทบาทในกิจกรรมของโรงเรียน และ กิจกรรมร่วมกับองค์กรในชุมชนต่างๆ ทั้งคุณครู ผู้เรียนและผู้ปกครองของผู้เรียน เพื่อปลูกฝังการสร้างสังคมที่น่าอยู่เพื่อเฟ้นหาบุคลากรครูผู้มีคุณภาพทั้งชาวไทยและต่างชาติ และพัฒนาศักยภาพให้มีความโดดเด่นเฉพาะตน มีทัศนคติที่ยอดเยี่ยม มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ มีสุขในการทำงาน และพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต

สร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร ปลอดภัย ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ (กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้) ทำให้ผู้เรียนทุกคนรู้สึกไว้วางใจ มีแรงบันดาลใจ มีพลังที่จะพัฒนาศักยภาพสูงสุดในตัวเอง

เรามุ่งส่งเสริม “การมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่” ด้วยการให้คุณค่าความเท่าเทียม จิตใจเมตตา การมารยาทที่ดี มีความอ้อนน้อม เข้าใจและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์อย่างเป็นทีม มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 พร้อมความเชี่ยวชาญเทคโนโลยี และสามารถเติบโตสู่สังคมสมัยใหม่ได้อย่างมีคุณภาพ

ที่อิมพีเรียล ไม่ใช่เพียงการเดินทางไปโรงเรียน แต่เป็นการเข้าไปค้นพบประสบการณ์สิ่งใหม่ๆ ที่สนุก น่าตื่นเต้นในชีวิตทุกๆ วัน